O spoločnosti IMAG, spol. s r.o.

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti vznikla v roku 1996 ako neštátne zdravotnícke zariadenie. Cieľom bolo rozbehnúť niečo nové, dobré a potrebné s odhodlaním pomáhať. Našim krédom sa stali slová Jána Pavla II: „ Kto žije v núdzi nemôže ďalej čakať, lebo to nevyhnutné pre život potrebuje teraz. Preto má právo, aby to dostal ihneď.“

 

Domáca ošetrovateľská starostlivosť nezahŕňa služby sociálneho charakteru. Umožňuje pacientom predísť, prípadne skrátiť hospitalizáciu v ústavnom zariadení, výrazne zvýšiť kvalitu života, urýchliť proces uzdravovania a získavania nezávislosti a sebestačnosti. Domáca ošetrovateľská starostlivosť sa poskytuje poistencom všetkých vekových skupín na základe písomnej indikácie lekára primárneho kontaktu, lekára špecialistu alebo ošetrujúceho lekára lôžkového oddelenia z ktorého je pacient prepustený do domáceho liečenia.

ADOS IMAG,  spol. s r.o. má uzatvorené zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami.

V súčasnosti spolupracujeme so všetkými praktickými lekármi okresu Piešťany, s mnohými špecialistami. Výborná je aj spolupráca s ústavným zariadením v Piešťanoch.

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti IMAG, spol. s r.o. so sídlom v Piešťanoch je súčasťou primárnej zdravotnej starostlivosti. Poskytuje komplexnú odbornú ošetrovateľskú starostlivosť o klienta v jeho prirodzenom sociálnom prostredí. Je to samostatná funkčná jednotka umožňujúca ošetrovateľský monitoring, stanovenie ošetrovateľskej diagnózy a na jej základe poskytovanie ošetrovateľskej starostlivosti v prevencii, terapii, rehabilitácii, ako aj v poradenstve. Domáca ošetrovateľská starostlivosť zahŕňa poskytovanie ošetrovateľských služieb osobám so zdravotnými problémami, ktoré pre svoj fyzický stav nie sú schopné samostatne opustiť domáce prostredie a byť ošetrení v ambulantnom zariadení.

V ADOS IMAG , spol. s r.o. pracujú 4 zdravotné sestry s odbornou špecializáciou v komunitnom ošetrovateľstve. Sestry pracujúce v Agentúre musia pri svojej práci okrem odbornosti pracovať s talentom psychológa, poradcu, stavajú sa akoby členmi rodiny.